JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Rozporządzenie Ministra NiSW)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Pobierz plik)
 3. RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Pobierz plik)
 4. RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Pobierz plik)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Pobierz plik)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Pobierz plik)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.: Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace system nauki  (Pobierz plik)
 9. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
 10. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 11. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Przepisy przejściowe

 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym ... 
  Artykuł 33:
  Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, niezakończone do dnia wejścia w życie
  niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
  W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postepowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie, postepowania habilitacyjne oraz postepowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm oraz Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Tekst jednolity opracowany przez Biuro Centralnej Komisji w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365).
 3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych, 2.10.2018 
 2. 19 stycznia 2018, Rozporządzenie o szczegółowym trybie przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. 15 stycznia 2004, Rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, habilitacyjmych i o nadanie tytułu profesora (Pobierz plik)
 4. 24 kwietnia 2002, uczestnictwo cudzoziemców w badaniach naukowych (Pobierz plik)
 5. 19 grudnia 2006, w sprawie studiów doktoranckich (Pobierz plik)
 6. 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Pobierz plik)
 7. stypendia doktorskie i habilitacyjne, 25.05.2005 (Pobierz plik)

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek