JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Regulamin Biblioteki IM PAN

Regulamin Czytelni IM PAN

Czytelnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00.

2. Korzystających z Czytelni prosimy o:
• pozostawienie okrycia, teczek, toreb w szatni Biblioteki oraz wyciszenie telefonów komórkowych,
• wpisanie się do zeszytu odwiedzin, znajdującym się w wypożyczalni po lewej stronie od wejścia,
• zgłoszenie wnoszonych do Czytelni własnych książek i czasopism,
• uważne obchodzenie się z wydawnictwami, katalogami, oraz sprzętem elektronicznym, znajdującym się w Bibliotece

• zachowanie ciszy w Czytelni,
• niewynoszenie wydawnictw poza Czytelnię bez wyraźniej zgody bibliotekarza dyżurującego,
• samodzielne wyszukiwanie książek i wyjmowanie ich z półek, znajdujących się w zasięgu ręki,
• niewchodzenie na drabiny - korzystanie z książek znajdujących się na półkach wysokich jedynie z pomocą uprawnionego pracownika biblioteki,
• odkładanie na wózki/do pojemników wykorzystanych materiałów z wolnego dostępu oraz zwrócenie pracownikowi Biblioteki wydawnictw otrzymanych z magazynu

• korzystanie z pomocy bibliotekarza dyżurującego w przypadku chęci skorzystania z papierowych egzemplarzy czasopism, preprintów, odbitek lub książki dawnej (zamówienia na te zbiory po godzinie 15 realizowane będą następnego dnia)

• niewnoszenie na teren Biblioteki produktów spożywczych i napojów. W Bibliotece IM PAN obowiązuje zakaz palenia.
3. Istnieje możliwość odłożenia egzemplarzy potrzebnych czytelnikowi na okres dwóch tygodni (do książek należy włożyć czytelnie podpisaną kartkę z datą bieżącą i wpisanymi sygnaturami zatrzymanych książek). Po tym czasie książki będą odkładane do magazynu na swoje miejsce.
4. W razie znalezienia uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma lub książki czytelnik proszony jest o zgłoszenie tego dyżurującemu bibliotekarzowi.

Uprzejmie prosimy naszych Czytelników o przestrzeganie powyższego regulaminu.

Regulamin wypożyczania zbiorów z Biblioteki IM PAN

1. Wypożyczalnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00.

2. Pracownicy IM PAN mogą wypożyczać publikacje poza Bibliotekę na podstawie podpisanego własnoręcznie rewersu. Pracownik, z którym zostaje rozwiązana umowa o pracę zobowiązany jest uregulować przed końcem zatrudnienia w IM PAN zobowiązania wobec Biblioteki.

3. Osoby niezatrudnione w IM PAN, w tym studenci, mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelni lub wypożyczać publikacje ze zbiorów Biblioteki na podstawie zamówienia/rewersu wystawionego przez macierzystą instytucję/uczelnię, podpisanego przez osobę do tego upoważnioną, z pieczątką i adresem tej instytucji.
4. Biblioteka potwierdza zwrot wypożyczonej książki oddając podpisaną część rewersu.
5. Termin wypożyczeń:
• dla czytelników indywidualnych – 90 dni,
• dla bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne) – 30 dni.
Na prośbę czytelnika i za zgodą bibliotekarza termin zwrotu książki może być przedłużony.

6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika pisemne upomnienie. Zwracamy uwagę, że książki z naszej Biblioteki często są unikalne w skali kraju i powinny służyć wielu czytelnikom

7. Książki wypożyczone można zarezerwować. Po otrzymaniu zawiadomienia o zwrocie zamówionej książki można ją odebrać w ciągu tygodnia. Po tym terminie będzie ona wypożyczona następnemu oczekującemu.
8. Uszkodzenia, zniszczenia i zagubienia:
• w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik proszony jest o zgłoszenie tego faktu oraz odkupienie innego egzemplarza tej samej książki, a gdy jest to niemożliwe książki wskazanej przez Kierownika Biblioteki,
• w przypadku uszkodzenia książki czytelnik powinien doprowadzić ją do stanu używalności, a koszty uzupełnienia braków i ponownej oprawy ponosi czytelnik (lub instytucja wypożyczająca).
9. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
• czasopism,
• książek z księgozbioru podręcznego,
• publikacji wydanych przed 1945 r.
10. Książkę z wystawki nowości można zamawiać przypinając do książki kartkę z sygnaturą oraz imieniem i nazwiskiem czytelnika, jego e-mailem, datą bieżącą.
11. Dokumenty opublikowane w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN) nie są udostępniane czytelnikom w ich oryginalnej formie drukowanej.
12. Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych są zgodne z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami. Opłaty pocztowe przy przesyłkach międzybibliotecznych ponosi instytucja wysyłająca publikację.

Uprzejmie prosimy naszych czytelników o przestrzeganie powyższego regulaminu.

Koszty ksero, skanów i przesyłania plików

1. Koszt wykonania ksero lub skanu z wersji papierowej wydawnictwa znajdującego się w zbiorach wynosi:
• Czytelnik wykonuje ksero lub skan na miejscu, płatne gotówką bez faktury:
1 strona - 0,20 zł
• Czytelnik wykonuje ksero lub skan na miejscu, faktura płatna gotówką lub przelewem:
1 strona 0,21 zł + VAT czyli 0,26 zł brutto
• usługa wykonania skanów przez Bibliotekę z wysyłką na adres mailowy zamawiającego płatna przelewem po wystawieniu faktury: 5 zł netto + VAT czyli 6,15 zł brutto (bez względu na ilość stron w pliku, przy czym 1 publikacja = 1 plik)
2. Koszt przesłania mailem pliku pdf pojedynczego artykułu ze zbiorów elektronicznych biblioteki wynosi:
1 artykuł elektroniczny  - 5 zł netto + VAT czyli 6,15 zł brutto

Biblioteka nie wykonuje kopii całych monografii i woluminów czasopism, a jedynie wybrane fragmenty lub pojedyncze artykuły/rozdziały.

3. Usługa "Artykuł na żądanie": Na pisemne zgłoszenie pracownika naukowego IM PAN lub emerytowanego pracownika naukowego IM PAN biblioteka może zakupić i bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu wersję elektroniczną artykułu w czasopiśmie niesubskrybowanym. Zakup dotyczy artykułu, który ukazał się w czasopiśmie indeksowanym w bazie MathSciNet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres library@impan.pl, i powinny zawierać dane bibliograficzne poszukiwanej pracy oraz imię i nazwisko składającego zamówienie. Koszty zamówienia pokrywa Instytut.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek