JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności IM PAN.pdf

                      Deklaracja dostępności

 

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.impan.pl.

Data publikacji strony internetowej: listopad 2015 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizacje programów Pimcore i Magento były przeprowadzone na przełomie 2016/2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują teksty w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych,
 • niektóre elementy strony posiadają zbyt mały kontrast, powodują utrudnienia w obsłudze strony tylko za pomocą klawiatury lub czytnika ekranu,
 • po powiększeniu strony do 200% nie wszystkie treści strony mieszczą się w oknie przeglądarki,
 • brak możliwości ukrycia i całkowitego zatrzymania zmieniających się banerów pod menu głównym,
 • występują błędy w kodzie strony,
 • występują multimedia nieprzystosowane do potrzeb osób niedosłyszących i niesłyszących oraz osób niedowidzących i niewidomych (pliki multimedialne podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie ich przed 23 września 2020 r.).

Aktualna strona internetowa Instytutu została utworzona i uruchomiona w  listopadzie 2015 r. Na bieżąco jest aktualizowana w zakresie informacji, ale ze względu na przestarzały system: PHP 5.5.9, Pimcore ver 3.02, Magento wer. 1.9.1.1, Zend framework ver 1 nie ma obecnie możliwości w pełni dostosować strony internetowej IM PAN do obecnie obowiązujących przepisów np. dotyczących dostępności cyfrowej dla niedowidzących. Tym samym nie spełnia ona w całości wszystkich wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Pod koniec roku 2021 Instytut zamierza rozpocząć prace nad nową stroną internetową, spełniającą m.in. warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 4 stycznia 2021 r. Deklaracja została poddana przeglądowi oraz aktualizacji dnia: 4 stycznia 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Jerzy Kucharski, email: www@impan.pl, numer telefonu 22 5228134.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do:

 • złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia,
 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać następujące dane:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Instytut Matematyczny PAN zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IM PAN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe, IM PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Instytut Matematyczny PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres im@impan.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa.

Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8, Warszawa, siedziba główna

Budynek Instytutu Matematycznego PAN mieści się w centrum Warszawy, jest to kamienica z siedmioma kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną, objęta dozorem konserwatorskim. Do budynku prowadzi wejście (dwoje drzwi otwiera się automatycznie) od strony ul. Śniadeckich 8, wejście bez barier architektonicznych (brak schodów). Tuż za drzwiami po lewej stronie znajduje się Recepcja.
Dalej, na wprost drzwi, znajduje się winda, do której może zmieścić się osoba na wózku inwalidzkim. Windą można dostać się na każde piętro Instytutu. Winda przystosowana jest dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez przyciski sterowania z alfabetem Braille'a. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na wszystkich piętrach. Na parterze budynku na wprost recepcji znajduje się winda dla niepełnosprawnych, która umożliwia skorzystanie z części podwyższonej parteru. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, na I i III piętrze. Biblioteka znajduje się na II piętrze, pokoje pracy  zlokalizowane są na poziomie: parteru, I-VI piętra. Sekretariat, pokoje administracji zlokalizowane są na I piętrze. Pokoje gościnne znajdują się głównie na V i VI piętrze. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku Instytutu udziela na prośbę, pełniący dyżur pracownik recepcji, ponadto na piętrach I do VI dostępny jest wizualnie rozkład danego piętra.

Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku, poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W każdej sytuacji pomocą służy pracownik recepcji.
Na każdym poziomie powołane są osoby, które czuwają i nadzorują przebieg ewentualnej ewakuacji, a w razie potrzeby udzielają pomocy w swoich strefach.

W Instytucie Matematycznym PAN nie ma szatni. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Instytut Matematyczny PAN, ul. Kopernika 18, 51-617 Wrocław

Oddział Wrocławski IM PAN mieści się w zabytkowej czterokondygnacyjnej willi plus strych. Budynek usytuowany jest na dużej działce, budynek objęty jest dozorem konserwatorskim. Teren otoczony jest ogrodzeniem częściowo metalowym, częściowo siatką, dostęp na teren jest przez bramę wjazdową i furtkę.

Do budynku IM PAN we Wrocławiu  prowadzi wejście z kilkoma schodami. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy, budynek jest niedostępny dla osoby na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie posesji bez problemu może parkować osoba niepełnosprawna. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Instytut Matematyczny PAN, ul. św. Tomasza 30, 31-027 Kraków

Oddział Krakowski IM PAN znajduje się na przedostatnim piętrze w czterokondygnacyjnej kamienicy objętej dozorem konserwatorskim położonej na Starym Mieście w Krakowie. Do budynku prowadzi wejście bez stopni, na piętro można dojechać windą, do której nie zmieści się wózek inwalidzki.  W części IM PAN nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pod budynkiem nie ma  możliwości zaparkowania.

 1. Instytut Matematyczny PAN, ul. Abrahama 18, 81-825 Sopot 

Oddział Gdański IM PAN mieści się w kamienicy czterokondygnacyjnej objętej dozorem konserwatorskim, która położona jest na niedużej  działce. Teren otoczony jest ogrodzeniem drewnianym, dostęp na teren jest przez bramę i furtkę.

Do budynku IM PAN w Sopocie prowadzi wejście z barierą dla osoby niepełnosprawnej ruchowo w postaci schodów. Nie ma podjazdu. Przy bramie znajduje się dzwonek. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Na terenie posesji bez problemu może parkować osoba niepełnosprawna.
Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Instytut Matematyczny PAN, ul. Chopina 12, 87-100 Toruń

Oddział Toruński IM PAN wynajmuje 3 pokoje w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Osoba niepełnosprawna ruchowo  ma możliwość skorzystania z windy.

 1. Instytut Matematyczny PAN, ul. Bankowa 14, pok. 325, 40-007 Katowice

Oddział Katowicki IM PAN mieści się w 1 pokoju w budynku Uniwersytetu Śląskiego.

 1. Pałac Będlewo Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN zlokalizowany jest we wsi Będlewo przy ulicy Parkowej 1.

Za bramą wjazdową do Ośrodka znajduje się zespół pałacowo-parkowy objęty dozorem konserwatorskim.

Ośrodek składa się z następujących budynków:

 1. kordegarda – budynek dla pracowników ochrony fizycznej,
 2. budynek magazynowo-garażowy,
 3. budynek "Agronomówka" - składa się z trzech kondygnacji. W piwnicy znajdują się magazyny i kotłownia. Parter i pierwsze piętro połączone klatką schodową mieści 16 pokoi zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach. Do wejścia głównego prowadzi rampa umożliwiająca wjazd wózkiem dla niepełnosprawnych. W jednym z pokoi zlokalizowanym na parterze znajduje się pokój dla niepełnosprawnych, do którego prowadzą poszerzone drzwi. W pokoju znajduje się łazienka z udogodnieniami dla niepełnosprawnych (obniżona umywalka, pochwyt przy umywalce i toalecie, bezprogowa kabina prysznicowa ze składanym krzesełkiem i pochwytem).
 4. Pałac – składa się z trzech kondygnacji i poddasza. W piwnicy znajdują się: kotłownia, zaplecze gastronomiczne z kuchnią, zmywalnią, chłodnią, magazynami, barem, zapleczem socjalnym, toaletami publicznymi i strefą rekreacyjną. W pałacu znajdują się 4 klatki schodowe (dwie techniczne łączące parter z piwnicą, trzecia – oficjalna prowadząca z parteru holu na piętro z 6 pokojami gościnnymi i czwarta łącząca wszystkie kondygnacje wraz z nieużytkowym poddaszem). Na parterze znajduje się m.in.hol, sale restauracyjne, zaplecze kelnerskie, magazyn obrusów i toaleta publiczna. Do głównego wejścia pałacu prowadzi dwustronny podjazd, ale aby dostać się na wózku instaluje się dodatkowe prowadnice.
 5. Budynek "B" – składa się z czterech kondygnacji połączonych klatką schodową. W piwnicy znajduje się kotłownia, sala szkoleniowa, siłownia, sauna i toalety publiczne. Na parterze znajduje się sala konferencyjno-bankietowa z zapleczem kelnerskim (dostęp do sali bez barier architektonicznych). Na pierwszym i drugim piętrze zlokalizowanych jest pięć pokoi gościnnych.
 6. Kompleks połączonych ze sobą budynków "C", "D", "E", "N" oraz "Auli" mieści w sobie 62 pokoje gościnne, salę audytoryjną, trzy sale konferencyjno-szkoleniowe, recepcję, cztery pomieszczenia biurowe, dwa zaplecza kelnerskie, magazyn czystej i brudnej pościeli, zaplecze socjalne, 7 toalet publicznych (w tym przy auli toaletę dla niepełnosprawnych) i szatnię samoobsługową w "Auli". W piwnicy budynku "N" znajduje się kotłownia, magazyny, pomieszczenia socjalne i strefa rekreacyjna. Do sal pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku "C", "D" i "E" jest swobodny dostęp na wózku inwalidzkim (brak progów). Aby dostać się na parter budynku "N" konieczne jest instalowanie specjalnych podjazdów. Przy "Auli" znajduje się dźwig dla niepełnosprawnych umożliwiający dostęp do sali konferencyjnej.

Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynkach Ośrodka udziela na prośbę, pełniący dyżur pracownik recepcji.

Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W każdej sytuacji pomocą służy pracownik recepcji lub restauracji.

Przed budynkiem znajduje się obszerny plac parkingowy na którym nie zabraknie miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek