JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Stypendia doktoranckie

Stypendia doktoranckie, naukowe i inne

W ścisłym sensie stypendnia doktoranckie to stypendia określone w art. 200 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, w szczególności są one finansowane ze środków na rozwój kadr naukowych otrzymywanych z ministerstwa przez IM PAN. Zatem większość stypendiów, które otrzymują nasi doktoranci nie są w tym sensie stypendiami doktoranckimi (te różnice są ważne np. gdy doktoranci ubiegają się o pomoc materialną). Nazewnictwo różnorodnych krajowych form finansowania doktorantów i osób ubiegających się o stopień doktora jest opisane w tym dokumencie ze strony MNiSW. Studia doktoranckie w IM PAN są współfinansowane z trzech rodzajów źródeł:

  • studia finansowane ze środków na rozwój kadr naukowych otrzymywanych z ministerstwa przez IM PAN.
  • studia, które odbywają się w ramach projektów współfinansowanych przez instytucje państwowe lub Unii Europejskiej.
  • studia, finansowane ze źródeł zagranicznych.

W drugim i trzecim przypadku uczestnicy studiów są zobowiązani przestrzegać regulaminów studiów doktoranckich w IM PAN oraz regulaminu danego projektu lub instytucji finansującej.

Składanie wniosków o stypendia doktoranckie (tj. pierwsza grupa powyżej)

Począwszy od roku akademickiego 2012/13, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa, stypendia doktoranckie przyznawane są na jeden rok akademicki. Wnioski dotyczące stypendiów finansowanych ze środków na rozwój kadr naukowych otrzymywanych z ministerstwa przez IM PAN składane są w ramach postępowania stypendialnego dla doktorantów.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek