Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja 2018 na Studia Doktoranckie

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 Studiów Doktoranckich jest otwarta. Termin składania dokumentów to 31 maja 2018 r. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone wkrótce, kandydaci zostaną o nich poinformowani emailem.

 1. Kandydaci podzieleni są na dwie grupy:
  • Pierwsza grupa
   • kandydaci spoza Warszawy.
  • Druga grupa
   • kandydaci z Warszawy w ramach wspólnej rekrutacji IM PAN i MIM UW.
 2. Kandydaci z pierwszej grupy proszeni są o przesłanie na adres email plików pdf zawierających:
  • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie lub podanie o przyjęcie na studia doktoranckie i o stypendium doktoranckie
  • Życiorys akademicki
  • Skan karty przebiegu studiów lub suplementu dyplomu
  • List motywacyjny
  • Pracę magisterską (lub jej streszczenie jeśli jest w przygotowaniu)
  • Publikacje (nie obowiązkowe).
 • Dodatkowo, kandydaci powinni poprosić samodzielnego pracownika naukowego (matematyka lub dziedzina pokrewna), np. dotychczasowego opiekuna, o przesłanie opinii na adres email do 31 maja 2018.
 • Po 31 maja 2018 r. komisja do spraw studiów doktoranckich zaprosi wybranych kandydatów na egzamin (patrz poniżej). Na egzamin konieczne będzie dostarczenie papierowych oryginałów dokumentów wspomnianych powyżej oraz dyplomu (w uzasadnionych przypadkach dyplom tegorocznych absolwentów może być dostarczony później).
 1. Kandydaci z drugiej grupy proszeni są o rejestrację w systemie IRK UW i składanie dokumentów w tym systemie. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie zgłoszenia e-mailem.
 • Egzaminy dla kandydatów z drugiej grupy odbędą się razem z rekrutacją na Wydział MIM UW. Terminy egzaminów podane zostaną w porozumieniu z MIM UW.
 1. Dodatkowe pytania prosimy kierować do sekretariatu studiów doktoranckich: (22) 5228 101 lub do kierownika studiów doktoranckich: email.

Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 2. Komisja do spraw Studiów Doktoranckich pełniąca rolę Komisji rekrutacyjnej przeprowadza rekrutację na studia doktoranckie w IM PAN. Komisja ta podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o decyzji do Dyrektora IM PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
  • złożenie dokumentów, które zostaną wstępnie rozpatrzone przez komisję,
  • egzamin ustny przed komisją, którego zasady i wymagania określone są tutaj.
  Kandydaci zagraniczni mogą być zwolnieni z egzaminu.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Ogólne zasady przyznawania stypendium doktoranckiego ze środków statutowych

 1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.
 2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Dyrektor IM PAN na wniosek doktoranta biorąc pod uwagę opinię komisji do spraw studiów doktoranckich.
 3. Dla studentów pierwszego roku opinia komisji oparta jest na wynikach egzaminu wstępnego, a dla studentów późniejszych lat, na wynikach egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów oraz postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek