JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Medal im. Stefana Banacha

Medal im. Stefana Banacha jest przyznawany indywidualnym osobom przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Medal im. Stefana Banacha został ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO MEDALU IM. STEFANA BANACHA - Termin zgłaszania kandydatów mija 1 czerwca 2024 roku. 

Uchwała nr 11/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha

 

Laureaci

Prezydium PAN uhonorowało Medalem im. Stefana Banacha następujące osoby:

2023

Przemysław Wojtaszczyk

2022

Michel Talagrand, Francja

2015

Henryk Iwaniec

2014

Tomasz Łuczak

2011

Sir William T. Gowers, Wielka Brytania

2009

Stanisław L. Woronowicz 

2007

William B. Johnson, USA

2006

Stanisław Kwapień

2004

Tadeusz Figiel

2004

Nigel Kalton, USA

2001

Gilles Pisier, Francja

2000

Wiesław Żelazko

1999

Friedrich Hirzebruch, Niemcy

1998

Kazimierz Urbanik

1997

Joram Lindenstrauss, Izrael 

1996

Aleksander Pełczyński 

1992

Andrzej Schinzel 

1992

Czesław Ryll-Nardzewski

1992

Czesław Olech

1992

Stanisław Łojasiewicz

1992

Zbigniew Ciesielski

                                                                 Regulamin Medalu im. Stefana Banacha

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 /2021. Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2021 r.

§ 1

   Medal im. Stefana Banacha, przyznawany jest w drodze uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk osobie rekomendowanej przez Kapitułę Medalu im. Stefana Banacha.

§2

 1. Powołuje się Kapitułę Medalu im. Stefana Banacha zwaną dalej „Kapitułą” na kadencję Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 2. Z upoważnienia Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komitet Matematyki PAN powołuje na okres kadencji pięcioosobową Kapitułę, w której skład wchodzą osoby dotychczas wyróżnione Medalem lub będące członkami Polskiej Akademii Nauk.

§3

 1. Wnioski o przyznanie Medalu do Kapituły mogą składać:

1) członkowie Polskiej Akademii Nauk w liczbie nie mniejszej niż trzech;

2) senat uczelni, rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk i innych jednostek naukowo-badawczych uprawnionych do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych;

3) członkowie kapituły w liczbie nie mniejszej niż trzech - zwani dalej „Wnioskodawcami”.

 1. Zgłoszenie kandydata Wnioskodawcy zobowiązują się zachować w poufności, w szczególności nie informują kandydata o podjętej inicjatywie.
 2. Wnioskodawcy rekomendując kandydata do Medalu powinni zachować bezstronność oraz unikać konfliktu interesów. Wnioskodawcy nie mogą wskazać kandydata, z którym łączy ich:

1) bezpośrednia zależność służbowa;

2) związek małżeński, stosunek pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia, stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) inna zależność mogąca mieć wpływ na obiektywny charakter nominacji.

 1. Wniosek o Medal może być wycofany na prośbę Wnioskodawcy.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 są rozpatrywane raz w roku kalendarzowym. Informacja o naborze kandydatów do Medalu z określeniem terminu składania wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej Komitetu Matematyki PAN.

§4

   Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, adres zamieszkania i miejsce pracy kandydata;
 2. uzasadnienie zawierające opis dorobku naukowego kandydata oraz jego osiągnięć w działalności na rzecz nauki polskiej.

   §5

 3. Kapitału obraduje na posiedzeniach.
 4. Posiedzenia Kapituły mogą być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję sesji w czasie rzeczywistym pomiędzy jej uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jej toku,

   - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 6

 1. W pierwszej kolejności Kapituła dokonuje oceny formalnej wniosku.
 2. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 4 Kapituła zwraca się do Wnioskodawców o uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie.

§ 7

 1. Kapituła wyłania kandydata w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Kapituły.
 2. Kapituła po podjęciu uchwały zwraca się do kandydata o wyrażenie zgody na uhonorowanie go Medalem.
 3. Kapituła przekazuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk pełną merytoryczną informację o osiągnięciach naukowych kandydata do Medalu im. Stefana Banacha.
 4. Kapitału zastrzega sobie prawo do niewyłonienia spośród złożonych wniosków żadnego kandydata do Medalu.

§8

   Uchwałę Kapituły przedstawia Przewodniczący Kapituły na posiedzeniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

§ 9

 1. Medal wręcza osobie wyróżnionej Prezes Polskiej Akademii Nauk lub jeden z Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.
 2. Osoba wyróżniona Medalem proszona jest o wygłoszenie „wykładu Banacha” w Międzynarodowym Centrum Matematycznym w Warszawie.
 3. Kapituła organizuje uroczystość wręczenia Medalu oraz wygłoszenia „wykładu Banacha”, o którym mowa w ust. 2.
 

 

Uchwała nr 11/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha

Na podstawie § 27 ust. 1 i ust. 4 statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września

2018 r., oraz zmienionego uchwałą Nr 4/2020 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2020 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 lutego 2021 r., Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Prezydium Polskiej Akademii Nauk nadaje Regulamin Medalu im. Stefana Banacha, zwany dalej „Regulaminem", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Regulamin określa tryb pracy, wyboru członków Kapituły Medalu im. Stefana Banacha oraz zasady jego przyznawania.
 3. Prezydium Polskiej Akademii Nauk może nadawać Medal im. Stefana Banacha, zwany dalej „Medalem", indywidualnym osobom w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych.
 4. Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyznaje jeden Medal w roku kalendarzowym, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 5. Medal ma charakter honorowy i można go otrzymać tylko raz.

§2

 1. Medal ma kształt koła o średnicy 90 mm i wykonany jest z pozłacanego metalu. Na awersie Medalu znajduje się wizerunek Stefana Banacha, na rewersie w otoku umieszczony jest napis: „Genialnemu Matematykowi Polska Akademia Nauk”, na środku jest napis „Stefan Banach 1892-1945 Twórca analizy funkcjonalnej” a pod nim cytat „Moim największym odkryciem jest Stefan Banach” Hugo Steinhaus.
 2. Wzór Medalu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 1. Osoba wyróżniona Medalem otrzymuje dyplom w języku polskim, podpisany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk i opatrzony okrągłą pieczęcią Polskiej Akademii Nauk.
 2. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Medal im. Stefana Banacha przyznany w trybie dotychczasowych przepisów pozostaje w mocy.

§5

Traci moc uchwała nr 5/97 Prezydium PAN z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha Polskiej Akademii Nauk oraz uchwała Nr 4/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Medalu im. Stefana Banacha Polskiej Akademii Nauk.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Dla uhonorowania wybitnych zasług w rozwoju nauk matematycznych Prezydium Polskiej Akademii Nauk nadaje indywidualnym osobom Medal im. Stefana Banacha Polskiej Akademii Nauk. Jest to bardzo ważne wyróżnienie o wysokim prestiżu.

Regulamin Medalu wymaga koniecznych zmian, celem dostosowania jego treści do obowiązującego obecnie Statutu Polskiej Akademii Nauk.

 

Kapituła Medalu im. Stefana Banacha

 

W latach 2023-2026:

 • Piotr Biler
  Jerzy Kaczorowski
 • Stanisław Kwapień
 • Tomasz Łuczak (przewodniczący)
 • Wiesław Pleśniak

W latach 2021-2022:

 • Jerzy Kaczorowski
 • Stanisław Kwapień
 • Tomasz Łuczak
 • Wiesław Pleśniak
 • Feliks Przytycki (przewodniczący)

 

Zespół opiniujący

W latach 2014 - 2018

 • Tadeusz Figiel
 • Stanisław Kwapień
 • Tomasz Łuczak
 • Andrzej Schinzel
 • Stanisław Lech Woronowicz (przewodniczący)

W latach 2011 - 2014

 • Zbigniew Ciesielski
 • Stanisław Kwapień (przewodniczący)
 • Aleksander Pełczyński
 • Andrzej Schinzel
 • Wiesław Żelazko.

W latach 2007 - 2010

 • Zbigniew Ciesielski
 • Stanisław Kwapień (przewodniczący)
 • Aleksander Pełczyński
 • Andrzej Schinzel
 • Wiesław Żelazko.

W latach 2003 - 2006

 • Zbigniew Ciesielski (przewodniczący)
 • Czesław Olech
 • Aleksander Pełczyński
 • Andrzej Schinzel
 • Wiesław Żelazko.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek