JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki

Ogłoszenie

W 2024 r. nagroda finansowa wynosi 15 000 zl (brutto). W 2024 r. termin zgłaszania kandydatów ustala się na dzień 4 marca.
Wniosek powinien zawierać:

 1. zgłoszenie sygnowane przez 3 osoby z tytułem profesora nauk matematycznych (niekoniecznie z jednej instytucji) wraz z krótkim uzasadnieniem,
 2. życiorys naukowy kandydata,
 3. spis publikacji naukowych kandydata.

Podpisane wnioski należy przesyłać elektronicznie na adres.

Laureaci

2024

Laureatem nagrody w 2024 r. został dr hab. Adam Kanigowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of Maryland za fundamentalne wyniki z zakresu układów dynamicznych i teorii ergodycznej.

2023

Laureatem nagrody w 2023 r. został dr hab. Mariusz Mirek z Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne wyniki z analizy harmonicznej i teorii ergodycznej.

2022

Laureatem nagrody w 2022 r. został dr hab. Tomasz Grzywny z Politechniki Wrocławskiej za przełomowe wyniki w probabilistycznej teorii potencjału, zwłaszcza w zakresie unimodalnych procesów Lévy'ego, uzyskane w cyklu prac opublikowanych w latach 2007-2021.

2021

Laureatem nagrody w 2021 r. został prof. dr hab. Krzysztof Krupiński z Uniwersytetu Wrocławskiego za rozwinięcie głębokiej teorii i uzyskanie przełomowych wyników wiążących teorię modeli z dynamiką topologiczną oraz deskryptywną teorią mnogości, w cyklu prac opublikowanych w latach 2010-2020.

2020

Laureatem nagrody w 2020 r. został dr Damian Osajda z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geometrycznej teorii grup.

2019

Laureatem nagrody w 2019 r. został prof. dr hab. Dariusz Buraczewski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego za monografię i cykl ważnych prac dotyczący własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku.

2018

Laureatką nagrody w 2018 r. została prof. dr hab. Agata Smoktunowicz z School of Mathematics, University of Edinburgh, za wybitne osiągnięcia w algebrze.

2017

Laureatem nagrody w 2017 r. został prof. dr hab. Piotr Śniady z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i teorii grafów wraz z zastosowaniami w algorytmice i teorii informacji kwantowej.

2016

Laureatem nagrody w 2016 r. został prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowaniach.

2015

Laureatem nagrody w 2015 r. został prof. dr hab. Adrian Langer z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w geometrii algebraicznej.

2014

Laureatem nagrody w 2014 r. został prof. dr hab. Rafał Latała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne wyniki w teorii prawdopodobieństwa i geometrii wypukłej.

2013

Laureatem nagrody w 2013 r. został Pan Grzegorz Karch z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne wyniki dotyczące istnienia i własności rozwiązań nieliniowych rownań różniczkowych cząstkowych inspirowanych problemami fizycznymi, chemicznymi a także biologicznymi.

2012

Laureatem nagrody w 2012 r. został Pan Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN i Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za głębokie wyniki z teorii operatorów i półgrup operatorowych w przestrzeniach Hilberta. W szczególności za charakteryzację operatorów prawie-podobnych (quasi similar) do operatorów kontrakcji, wyniki dotyczące stabilności półgrup i ich własności spektralnych.

2011

Laureatem nagrody w 2011 r. został Pan Krzysztof Bogdan z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, za głębokie wyniki wiążące teorię procesów stochastycznych z klasyczną analizą matematyczną.

2010

Laureatem nagrody w 2010 r. został Pan Sławomir Solecki z University of Illinois, za prace z teorii mnogości dotyczące zastosowań deskryptywnej teorii mnogości w topologii i analizie.

2009

Laureatem nagrody w 2009 r. został Pan Jarosław Włodarczyk z Purdue University, za wybitne rezultaty z geometrii algebraicznej, przede wszystkim za twierdzenie o faktoryzacji morfizmów biwymiernych między rozmaitościami algebraicznymi przy pomocy złożeń rozdmuchań i ściągnięć. 

 

Jury

 • Krzysztof Bogdan 2021–2024 – przewodniczący w 2024 roku
 • Piotr Hajłasz 2023–2026
 • Tadeusz Januszkiewicz 2021–2024
 • Wojciech Kucharz 2023–2026
 • Krzysztof Oleszkiewicz 2021–2024 
 • Anna Zdunik 2023–2026 - zastępca przewodniczącego w 2024 roku
 • Karol Palka – przedstawiciel Dyrekcji IMPAN

Regulamin

§ 1
 1. Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest corocznie osobie posiadającej polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce.
 2. Kandydatem może być osoba, która nie ukończyła 45 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie Nagrody.
 3. Nagrodę otrzymać można tylko jeden raz.
 4.  Nagroda nie może być przyznana osobom, które są członkami dyrekcji IM PAN w czasie przyznawania nagrody.

 5. Możliwe jest przyznanie nagrody wspólnej za wyniki uzyskane przez więcej niż jedną osobę opublikowane we wspólnych pracach tym współautorom, którzy spełniają kryteria pkt. 1-4.

§ 2
 1. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom oraz nagrodę finansową wypłacaną ze środków własnych IM PAN.
 2. Nagroda może być finansowana również z innych źródeł.
 3. Wysokość nagrody finansowej ogłaszana jest corocznie na stronie internetowej Nagrody.
§ 3
 1. Laureata Nagrody wyłania 7-osobowe jury powoływane przez Dyrektora IM PAN po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN. W skład jury wchodzi przedstawiciel Dyrekcji IM PAN powoływany przez Dyrektora na okres kadencji Dyrekcji.
 2. W roku 2009 trzech członków jury powołanych będzie na okres 2 lat, a trzech na okres 4 lat. Następnie co 2 lata powoływanych będzie trzech członków jury, każdy na okres 4 lat.
 3. Jury wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Funkcji tych nie może pełnić przedstawiciel Dyrekcji.
 4. Nie można być członkiem jury dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
§ 4
 1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać trzy osoby z tytułem naukowym profesora nauk matematycznych. Jury może też z własnej inicjatywy rozpatrywać inne kandydatury. Zgłoszenia wraz z uzasadniem należy przesyłać przewodniczącemu jury, na adres email lub pocztą na adres sekretariatu IM PAN z dopiskiem Nagroda Naukowa, w terminie podawanym corocznie na stronie internetowej Nagrody. Do zgłoszenia mogą być dołączone dodatkowe opinie.
§ 5
 1. Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca przewodniczącego. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 31 marca każdego roku. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący jury, a w razie nieobecności zastępca przewodniczącego.
 2. Decyzje jury są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Członkowie jury nieobecni na tym posiedzeniu mogą oddać głos korespondencyjnie, przed posiedzeniem jury, na adres przewodniczącego.
 3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danym roku.
§ 6
 1. Nagroda wręczana jest laureatowi podczas uroczystej otwartej sesji Rady Naukowej IM PAN. Laureat jest zaproszony do wygłoszenia w czasie tej Sesji odczytu naukowego.
§ 7
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Dyrektora IM PAN po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Restricted Area

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek