JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

LaureaciJuryRegulamin, Restricted Area

Ogłoszenie

Nagroda została ustanowiona w 1981 r. przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zgodnie z regulaminem, przyznana ona może być osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Wśród dotychczasowych laureatów znajduje się wielu wybitnych matematyków polskich.

Oprócz kandydatur rozpatrywanych z własnej inicjatywy oraz laureatów Nagrody PTM dla Młodych Matematyków, Jury weźmie pod uwagę wszystkie inne kandydatury przedstawione poprzez przesłanie kompletu następujących dokumentów:

 • zgłoszenie własne lub nominację do nagrody (podpisany skan)
 • listę publikacji i potwierdzenia przyjęcia do druku tych przedstawianych prac, które jeszcze nie zostały opublikowane
 • krótki życiorys naukowy z datą urodzenia
 • pliki maksymalnie siedmiu prac (pliki zawierające prace powinny posiadać nazwy pozwalające jednoznacznie przypisać dany plik do danej pracy, najlepiej za pomocą numeru pracy na liście publikacji)
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Dokumenty te powinny być nadsyłane do 31 marca 2024 r. elektronicznie na adres.

Nagroda zostanie przyznana do 1 maja 2024 r. przez Jury.

Laureaci

 • 2024 Borys Kuca
 • 2023 Agnieszka Hejna
 • 2022 Jakub Skrzeczkowski
 • 2021 Wojciech Górny i Marcin Sroka
 • 2020 Mateusz Wasilewski
 • 2019 Joachim Jelisiejew
 • 2018 Piotr Pokora
 • 2017 Adam Kanigowski
 • 2016 Piotr Achinger
 • 2015 Joanna Kułaga-Przymus i Mateusz Michałek
 • 2014 Kamil Kaleta
 • 2013 Wojciech Samotij
 • 2012 Mateusz Kwaśnicki
 • 2011 Piotr Przytycki
 • 2010 Sławomir Dinew
 • 2009 Radosław Adamczak
 • 2008 Adam Skalski
 • 2007 Mikołaj Bojańczyk
 • 2006 Krzysztof Krupiński
 • 2005 Grzegorz Bobiński i Tomasz Schreiber
 • 2004 Dariusz Buraczewski
 • 2003 Piotr Śniady
 • 2002 Adrian Langer
 • 2001 Grzegorz Zwara
 • 2000 Krzysztof Oleszkiewicz
 • 1999 Stanisław Kasjan
 • 1998 Michał Kwieciński
 • 1997 Rafał Latała
 • 1996 Jacek Zienkiewicz
 • 1995 Piotr Hajłasz i Jerzy Marcinkowski
 • 1994 Jacek Graczyk
 • 1993 Waldemar Hebisch
 • 1992 Zbigniew Jelonek
 • 1991 Tomasz Łuczak
 • 1990 Jarosław Wiśniewski
 • 1989 Adam Parusiński
 • 1988 Piotr Biler
 • 1987 Mariusz Lemańczyk
 • 1986 Krzysztof Ciesielski
 • 1985 Mariusz Wodzicki
 • 1984 Piotr Pragacz i Jerzy Weyman
 • 1983 Józef Przytycki
 • 1982 Ryszard Frankiewicz
 • 1981 Feliks Przytycki

Jury

 • Iwona Chlebicka (PTM) 2022-2025 - przewodnicząca w 2024
 • Maciej Dołęga (IMPAN) 2021-2024
 • Mikołaj Frączyk (IMPAN) 2023-2026
 • Joachim Jelisiejew (IMPAN) 2023-2026
 • Jarosław Mederski (IMPAN) 2021-2024
 • Justyna Signerska-Rynkowska (PTM) 2024-2027
 • Marcin Sroka (PTM) 2024-2026
 • Anna Szymusiak (PTM) 2022-2025 - zastępczyni przewodniczącej w 2024
 • Adam Skalski - przedstawiciel Dyrekcji IMPAN

Skład Jury w latach 1993-2021

Regulamin

 1. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki została ustanowiona w 1981 roku przez Jego córkę Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda jest finansowana z dotacji ustanawiających nagrodę oraz z dotacji innych fundatorów.
 2. Nagroda jest przyznawana co najwyżej raz w roku osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Okres ten może być przedłużony o nie więcej niż trzy lata w przypadku długoterminowych (nie mniej niż 90 dni) przerw w pracy naukowej powodowanych sytuacją zdrowotną lub rodzinną. W szczególności, możliwe jest przedłużenie o 18 miesięcy na każde urodzone lub przysposobione dziecko. Wskazane okresy nie sumują się, jeśli ich podstawy występowały jednocześnie. Decyzję w sprawie długości okresu przedłużenia podejmuje Jury. Ocenie podlegają zarówno publikowane jak i przyjęte do druku prace naukowe kandydatów do nagrody. Zgłaszany kandydat powinien spełniać dwa warunki:
  1) ukończenie studiów dowolnego stopnia (licencjackich, magisterskich lub doktorskich) w Polsce, lub posiadanie polskiej afiliacji w roku ubiegania się o nagrodę,
  2) wykazywanie istotnych związków z polskim środowiskiem matematycznym, takich jak: współpraca z matematykami z polską afiliacją, udział w konferencjach/seminariach organizowanych na polskich uczelniach, współorganizacja konferencji na terenie Polski.
 3. W skład Jury na okres czterech lat powoływane są osoby nie przekraczające 41 roku życia: cztery - przez Walne Zgromadzenie PTM i cztery - przez Radę Naukową IM PAN, przy czym obie te instytucje co dwa lata zmieniają swoich dwóch członków Jury. Ponadto w skład Jury wchodzi przedstawiciel dyrekcji IM PAN.
 4. Jury dokonuje co roku wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego na rok następny. Żadnej z tych funkcji nie można pełnić dwukrotnie.
 5. Jury ma obowiązek traktować wszystkich laureatów nagrody PTM dla młodych matematyków z okresu trzech poprzedzających lat jako kandydatów do nagrody. Jury może z własnej inicjatywy rozpatrywać inne kandydatury spełniające warunki punktu 2.
 6. Zebranie Jury zwołuje przewodniczący lub - w razie jego nieobecności - zastępca. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody przed 1 maja każdego roku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków, a w przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący zebrania. W szczególnych przypadkach - jeżeli przewodniczący zapozna członków z pracami kandydatów zgłoszonych do nagrody - możliwe jest korespondencyjne przekazanie głosu przewodniczącemu przed zebraniem Jury.
 7. Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego wręcza się laureatowi podczas sesji naukowej PTM. Laureat nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego jest zapraszany do wygłoszenia podczas sesji naukowej PTM odczytu na temat przez niego wybrany.
 8. Zmiany regulaminu nagrody są zatwierdzane przez ustanawiających nagrodę.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek