JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżnione prace doktorskie

Laureaci

 • 2023
 •          dr Jacek Krajczok - Modular properties of locally compact quantum groups
           dr Jakub Skrzeczkowski - Singular limits and rough behavior in evolutionary equations arising in physics and biology
 • 2022
  • dr Klaudiusz Czudek - Ergodic properties of certain iterated function systems arising in partially hyperbolic dynamics (pol. Ergodyczne własności pewnych iterowanych układów funkcyjnych związanych z dynamiką częściowo hiperboliczną
  • dr Jacopo Schino - Ground state, bound state, and normalized solutions to semilinear Maxwell and Schrödinger equations (pol. Stany podstawowe, stany związane oraz unormowane rozwiązania półliniowych równań Maxwella i Schrödingera)
 • 2021
  • dr Rami Ayoush - On the theory of s-Riesz sets
 • 2020
  • dr Haonan Zhang - Some problems in noncommutative analysis
  • dr Tomasz Pełka - Gładkie płaszczyzny Q-homologiczne spełniające hipotezę o ujemności (ang.Smooth Q-homology planes satisfying the Negativity Conjecture)
  • dr Mariusz Tobolski - The local triviality of noncommutative principal bundles (pol. Lokalna trywialność nieprzemiennych wiązek głównych)
 • 2019
  • dr Damian Sawicki - O geometrii przestrzeni metrycznych zdefiniowanych przez działania grup: od obrotów okręgu po superekspandery (ang. On the geometry of metric spaces defined by group actions: from circle rotations to super-expanders)
 • 2018
  • dr Paweł Lewulis - Liczby prawie pierwsze w różnych konfiguracjach (ang. Almost primes in various settings)
  • dr Mateusz Wasilewski - O q-zdeformowanych algebrach von Neumanna (ang. On q-deformed von Neumann algebras)
 • 2017
  • dr Przemysław Ohrysko - Spektralne własności miar
  • dr Damian Sobota - Niezmienniki kardynalne continuum i zbieżność miar na przestrzeniach zwartych (ang. Cardinal invariants of the continuum and convergence of measures on compact spaces)
 • 2016
  • dr Simeng Wang - Pewne zagadnienia analizy harmonicznej na grupach kwantowych (ang. Some problems in harmonic analysis on quantum groups)
  • dr Łukasz Kuciński - Optymalne zarządzanie nadwyżką finansową w ubezpieczeniach
 • 2015
 • dr Adam Kanigowski - Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach
 • dr Łukasz Kubat - Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych
 • dr Patryk Miziuła - Porównanie momentów mieszanek uporządkowanych rozkładów
 • dr Tomasz Zachary Szarek - Operatory Calderóna-Zygmunda w analizie harmonicznej klasycznych rozwinięć ortogonalnych
 • 2014
  • dr Radosław Bogucki - Zbieżność półgrup operatorów związanych z kawałkami deterministycznymi procesami Markowa, z zastosowaniami
 • 2012
  • dr Michał Jóźwikowski - Teoria sterowania optymalnego na algebroidach quasi-Liego (Optimal control theory on almost Lie algebroids)
  • dr Maciej Zakarczemny - Liczba rozwiazań w iloczynie karatezjańskim przedziałów jednorodnego równania liniowego o współczynnikach ze skończonej grupy abelowej (Number of solutions in a box of a linear homogeneous equation in a finite Abelian group)
  • dr Grzegorz Wyłupek - Testy adaptacyjne dla wybranych problemów testowania (Data-driven tests for selected testing problems)
 • 2011
  • dr Tomasz Piasecki - Stacjonarne równania Naviera-Stokesa dla płynu ściśliwego z niejednorodnymi warunkami brzegowymi typu poślizgu. Istnienie i regularność rozwiązań
 • 2010
  • dr Gabriel Pietrzkowski - Całkowe reprezentacje operatorów separowalnych na lokalnie zwartych grupach abelowych
 • 2009
  • dr Bartosz Kwaśniewski - Analiza spektralna operatorów generujących nieodwracalne układy dynamiczne
 • 2008
  • dr Tomasz Cieślak - Własności rozwiązań quasiliniowych układów równań parabolicznych opisujących chemotaksję
  • dr Piotr Przytycki - Twierdzenie o punkcie stałym dla niedodatniej krzywizny symplicjalnej
 • 2007
  • dr Radosław Adamczak - Nierówności i prawa iterowanego logarytmu dla U-statystyk
 • 2006
  • dr Jan Palczewski - Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja
 • 2005
  • dr Krzysztof Zajkowski - Promień spektralny operatorów generowanych przez układy dynamiczne
 • 2004
  • dr Marcin Kysiak - Własnoci ideałów miary Lebesgue'a i kategorii Baire'a
  • dr Anna Zatorska-Goldstein - Bardzo słabe rozwiązania nieliniowych równań subeliptycznych
 • 2003
  • dr Ilona Królak - Algebry von Neumanna związane z ogólnymi relacjami komutacji
 • 2001
  • dr Marek Kociński - Wycena opcji w czasie dyskretnym z kosztami za transakcje
 • 2000
  • dr Jan Dymara - Cohomology of buildings and of their automorphism groups
 • 1998
  • dr Andrzej Nowik - Addytywne własności małych podzbiorów prostej rzeczywistej
 • 1997
  • dr Tomasz Szarek - Kryteria asymptotycznej stabilności dla operatorów Markowa działających na miarach w przestrzeniach polskich
 • 1996
  • dr Magdalena Grzech - Automorfizmy algebr Boole'a zanurzalnych w P(Ω)/fin
 • 1995
  • dr Krzysztof Woźniakowski - Konstrukcja baz bezwarunkowych w przestrzeniach Hp
 • 1994
  • dr Witold Florczak - Wykorzystanie różniczkowalności funkcjonałów statystycznych w problemach estymacji
 • 1993
  • dr Artur Michalak - O pewnych własnościach przestrzeni funkcji holomorficznych i harmonicznych o wartościach w przestrzeni Banacha
  • dr Szymon Peszat - Zasada wielkich odchyleń dla stochastycznych równań różniczkowych
  • dr Michał Wojciechowski - Rzuty translacyjne niezmiennicze w przestrzeniach Sobolewa i innych przestrzeniach funkcyjnych
 • 1992
  • dr Jacek Dziubiński - Stabilne półgrupy operatorów na grupach jednorodnych
  • dr Zbigniew Karno - Przekształcenia istotne i iloczyny kartezjańskie
 • 1990
  • dr Waldemar Hebisch - Oszacowanie dla półgrup generowanych przez operatory różniczkowe i ich zastosowania
  • dr Piotr Mormul - Klasyfikacja osobliwosci trójek pól wektorowych na R4
 • 1989 
  • dr Grzegorz Łysik - Transformacja Mellina w badaniu osobliwości
 • 1987
  • dr Ludomir Newelski - The structure of weakly minimal sets and omitting types
  • dr Tomasz Rychlik - Asymptotycznie stabilne estymatory parametrów lokacyjnych
  • dr Lidia Anna Waśko - Przedłużanie funkcji określonych na iloczynach kartezjańskich
 • 1986
  • dr Krzysztof Kubacki - O warunkach koniecznych i dostatecznych słabej zbieżności losowo indeksowanych ciągów zmiennych losowych
  • dr Andrzej Piątkowski - A stability theorem for foliations with singularities
  • dr Bogdan Zawisza - Ultrapotęgi operatorów nieograniczonych i ich zastosowanie w analizie spektralnej

Jury

 • dr hab. Tomasz Adamowicz - przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
 • prof. dr hab. Tomasz Komorowski
 • prof. dr hab. Piotr Koszmider
 • prof. dr hab. Tomasz Rychlik
 • dr hab. Michał Wojciechowski

Regulamin

 1. Nagrody przyznawane są za wszystkie prace doktorskie obronione w Instytucie Matematycznym PAN i wyróżnione przez Radę Naukową IM PAN.
 2. Nagrody przyznaje się raz w roku po zakończeniu roku akademickiego za prace doktorskie wyróżnione przez Radę Naukową w zakończonym roku akademickim.
 3. Za najlepszą pracę wytypowaną przez jury przyznaje się nagrodę główną nazwaną Nagrodą Marka Wacławka.
 4. Nagrody przyznaje Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN.
 5. Jury powoływane jest przez Dyrektora. W skład jury wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym kierownik Studium Doktoranckiego.
 6. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną oraz dyplom.
 7. Wysokość nagród każdorazowo ustala Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN.

W latach 1980-2009 Rada Naukowa IM PAN przyznawała coroczne nagrody za wyróżniające się prace doktorskie. Nagroda ta była finansowana początkowo z funduszu przekazanego Instytutowi Matematycznemu PAN przez pana Marka Wacławka i miała nazwę Nagrody Fundacji Marka Wacławka. W związku z wyczerpaniem się środków fundacji, Dyrektor IM PAN postanowił w to miejsce ufundować Nagrodę Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN za wyróżnione prace doktorskie obronione w IM PAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek