Regulamin studiów doktoranckich

1. PODSTAWA PRAWNA

Studia Doktoranckie prowadzone są przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej "IM PAN", na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zmianami),
 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zmianami),
 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami),
 4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r, poz. 558),
 5. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169).

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Studia doktoranckie w IM PAN mają charakter stacjonarny.
 2. Studia doktoranckie są czteroletnie; w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów o rok.
 3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa IM PAN. Nad przebiegiem i organizacją studiów doktoranckich czuwa komisja do spraw studiów doktoranckich powołana przez Dyrektora IM PAN po akceptacji przez Radę Naukową IM PAN.
 4. Dyrektor IM PAN, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich, który jest przewodniczącym ww. komisji.
 5. Studia doktoranckie w IM PAN są współfinansowane z dwóch rodzajów źródeł:
 • studia finansowane ze środków na rozwój kadr naukowych otrzymywanych z ministerstwa przez IM PAN,
 • studia, które odbywają się w ramach projektów współfinansowanych przez instytucje państwowe lub Unii Europejskiej.

W drugim przypadku uczestnicy studiów są zobowiązani przestrzegać regulaminów studiów doktoranckich w IM PAN oraz regulaminu danego projektu.

 1. Doktoranci studiują według indywidualnego programu studiów zatwierdzonego przez opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich opartego na harmonogramie studiów doktoranckich, który jest zawarty w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

3. PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE

 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich oraz otwarcia przewodu doktorskiego.
 2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być także dopuszczona osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
 3. Komisja do spraw doktoranckich pełni rolę komisji rekrutacyjnej, która przeprowadza rekrutacje na studia doktoranckie w IM PAN. Komisja ta podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o decyzji, do dyrektora IM PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 6. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy: Kandydaci zagraniczni mogą być zwolnieni z egzaminu.
 1. złożenie dokumentów, które zostaną wstępnie rozpatrzone przez komisję,
 2. egzamin ustny przed komisją, którego zasady i wymagania określone są w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu.
 • Kandydaci zagraniczni mogą być zwolnieni z egzaminu.
 1. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

4. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

 1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.
 2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego i jego wysokości podejmuje Dyrektor IM PAN na wniosek doktoranta biorąc pod uwagę opinię komisji do spraw studiów doktoranckich.
 3. Dla studentów pierwszego roku opinia komisji oparta jest na wynikach egzaminu wstępnego, a dla studentów późniejszych lat, na wynikach egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów oraz postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
 4. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich.
 5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
 1. dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
 2. opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;
 3. informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w punkcie 4.3.
 1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane, co miesiąc.
 2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Dyrektor IMPAN może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.
 3. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

5. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. Pod koniec pierwszego roku studiów przed komisją do spraw studiów doktoranckich odbywa się egzamin kwalifikacyjny dla doktorantów krajowych i zagranicznych.
 2. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem niezbędnym do kontynuowania studiów doktoranckich.
 3. Szczegółowy program zajęć doktoranta jest ustalany indywidualnie na każdy semestr (lub rok akademicki) przez opiekuna naukowego i zatwierdzany przez kierownika studiów doktoranckich.
 4. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października danego roku kalendarzowego, zaś kończy się w dniu 30 września kolejnego roku.
 5. Zaliczenie semestru następuje na podstawie przedstawionej karty egzaminów i zaliczeń z podpisami prowadzących zajęcia lub w innej formie zgodnej z umowami pomiędzy uczelniami a IM PAN lub z wewnętrznymi procedurami IM PAN. Zaliczenie prowadzonych zajęć dydaktycznych następuje na podstawie zaświadczenia z uczelni.
 6. Do końca czwartego roku studiów doktorant powinien złożyć rozprawę doktorską wraz z opinią promotora oraz zdać egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego.
 7. Obrona pracy doktorskiej powinna nastąpić do końca odpowiedniego roku kalendarzowego.
 8. Szczegółowe zasady przeprowadzenia przewodu doktorskiego reguluje Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).
 9. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

6. OBOWIĄZKI I PRAWA DOKTORANTA

 1. Doktorant zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania regulaminu studiów doktoranckich, realizacji programu i prowadzenia badań naukowych,
  2. afiliowania swoich publikacji i wystąpień mianem IM PAN,
  3. składania corocznych sprawozdań według wymagań IM PAN.
 2. Doktorant powinien prowadzić i aktualizować stronę internetową zawierającą informacje na temat zainteresowań i badań naukowych, jak również publikacji i wystąpień. Informacje z tej strony będą wykorzystywane przez komisję do spraw studiów doktoranckich przy opracowywaniu opinii dotyczącej przedłużenia stypendium.
 3. Doktorant niewywiązujący się z obowiązków może zostać skreślony z listy uczestników studiów. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od decyzji tej służy odwołanie do Dyrektora IMPAN w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. Doktorantom przysługuje prawo, za zgodą kierownika i po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, do odbywania staży krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia badań w krajowych lub zagranicznych jednostkach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów.
 5. Doktorant ma prawo do 8 tygodni przerwy wakacyjnej. Przerwę tę należy wykorzystać w każdym roku studiów w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 6. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, przedłuża ponadto okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
 1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
 2. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
 3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

- łącznie nie dłużej niż o rok.

 1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, przedłuża dodatkowo okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
 2. Doktoranci mogą korzystać z biblioteki IM PAN.
 3. Doktoranci mają prawo do zmiany opiekuna naukowego za zgodą kierownika studiów doktoranckich.
 4. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta, za którą IM PAN, zgodnie z przepisami pobiera opłatę.
 5. Doktoranci IM PAN tworzą samorząd, który może posiadać organy i wybierać przedstawicieli.
 6. Doktoranci, którzy otrzymali stypendium, mogą za zgodą kierownika studiów doktoranckich, pozostawać w stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.
 7. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut IM PAN.

7. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW I OPIEKUNA NAUKOWEGO

 1. Kierownik studiów doktoranckich:
  1. organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
  2. dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
  3. zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich,
  4. utrzymuje bezpośredni kontakt z doktorantami oraz z ich opiekunami naukowymi w sprawach dotyczących realizacji programu studiów doktoranckich,
  5. sprawuje ogólną opiekę nad doktorantami, udziela informacji o przepisach dotyczących studiów doktoranckich i przyjmuje skargi i zażalenia.
 2. Opiekun naukowy:
  1. sprawuje opiekę nad pracą naukową doktoranta i wspiera doktoranta w jego samodzielnej pracy badawczej,
  2. z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego powinien objąć promotorstwo pracy doktorskiej,
  3. przygotowuje, zgodnie z programem studiów, coroczne plany pracy doktoranta (plan badań naukowych, wyznaczenie wykładów, seminariów, materiałów do egzaminów itp.) i - poprzez stałe konsultacje - czuwa nad realizacją tych planów,
  4. opiniuje coroczne sprawozdania składane przez doktoranta i przedstawia opinie w sprawie otwarcia przewodu,
  5. ustala do końca I roku studiów podstawowe kierunki badań, których wyniki będą wchodzić w skład pracy doktorskiej.
 3. W przypadku niewłaściwego wypełniania obowiązków przez doktoranta opiekun naukowy składa szczegółowe uzasadnienie wniosku o skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich do kierownika studiów doktoranckich.
 4. W przypadku zamierzonej dłuższej nieobecności opiekun naukowy jest zobowiązany wskazać osobę, która w czasie jego nieobecności będzie opiekować się doktorantem. O tym fakcie opiekun naukowy powiadamia kierownika studiów doktoranckich.
 5. Dla doktorantów, których opiekun naukowy nie jest pracownikiem IM PAN wyznaczony zostanie pracownik naukowy IM PAN pełniący rolę opiekuna dodatkowego. Do jego zadań należy opieka nad doktorantem w kwestiach organizacyjnych w IM PAN.

8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wprowadzony jest uchwałą Rady Naukowej IM PAN z dnia 20.10.2016 r.
 2. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin studiów doktoranckich z dnia 25.10.2012 r.
 3. Niniejszy regulamin posiada dwa załączniki:

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek