JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

9 września 2008 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.15 Henryk Woźniakowski
Jak pokonać przekleństwo wymiaru przy rozwiązywaniu zadań wielowymiarowych?
10.15 Piotr Wojdyłło
Rekonstrukcja akustyki teatru antycznego - Prezentacja
11.00 Przerwa
11.30 Tadeusz Rzeżuchowski
Inkluzje różniczkowe I
Sesja popołudniowa
15.00 Adam Bobrowski
Asymptotyka fellerowskiej rodziny operatorów związanej z modelem Wrighta-Fishera
15.30 Łukasz Stettner
Metoda kary dla problemów optymalnego zatrzymywania na skończonym horyzoncie czasowym
16.00 Antoni Leon Dawidowicz, Katarzyna Brzozowska-Rup
Filtracja, prognozowanie i wygładzanie w modelach niemarkowowskich
16.30 Teresa Rajba, Paweł Rajba
O oszacowaniu prawdopodobieństwa średniej liczby sukcesów
17.00 Magdalena Benduch
Pewne własności uogólnionej transformaty TTT
17.30 Anna Jaśkiewicz
Gry semi-markowskie
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN
 

10 września 2008 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Zdzisław Naniewicz
Wariacyjne podejście do problemu równowagi w zastosowaniu do zagadnień optymalizacji wektorowej
9.30 Margareta Wiciak
Różniczkowanie funkcji o wartościach w przestrzeni dystrybucji
9.50 Jarosław Michalkiewicz
Problem wahania funkcji wielu zmiennych oraz zastosowania ich w zmodyfikowanym twierdzeniu Kołmogorowa
10.10 Małgorzata Jankowska, Andrzej Marciniak
Metoda przedziałowa różnic skończonych rozwiązywania jednowymiarowych zagadnień przewodnictwa ciepła
10.40 Jan Koroński
O problemie odwrotnym dla równania parabolicznego w R∞
11.00 Przerwa
11.30 Adam Bohonos
Punkty zębate i moduł zębatości w przestrzeniach Orlicza
12.00 Irena Pawłow
Nieliniowe zagadnienia termosprężystości opisujące materiały z pamięcią kształtu
12.30 Wojciech Zajączkowski
Istnienie regularnych rozwiązań dla równań Naviera-Stokesa
Sesja popołudniowa
15.00 Tadeusz Rzeżuchowski
Inkluzje różniczkowe II
16.30 Przerwa
16.40 Artur Piękosz
Geometria o-minimalna
17.20 Dominique Duncan
The Measurement of Relationships in Brain Networks
 

10 września 2008 r. (środa)

19.00 Sesja plakatowa

Magdalena Bohonos
Algorytmy boolowskie w grafach

Czesław Bylka
O punktach stałych pewnych odwzorowań w przestrzeniach unormowanych statystycznie i ich zastosowaniach

Anna Chwastyk, Andrzej Metelski
Algorytm identyfikacji stałego składnika źródłowego w równaniu Fouriera-Kirchhoffa

Sławomir Dorosiewicz
Potoki w sieciach transportowych. Równowaga i dynamika

Agnieszka Dyki
Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych z odchylonym argumentem zależnym od nieznanego rozwiązania

Cyprian Grabowski
Analiza systemowa nakładkowych drzew logicznych w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych

Mieczysław Gruda
Interakcje między innowacyjnością a akumulacją kapitału we wzroście gospodarczym długiego okresu (badanie modelowe)

Jerzy Klamka
Sterowalność dyskretnych ułamkowych układów dynamicznych z opóźnieniami

Andrzej Kokoszkiewicz
Poprawność korelacyjna zmiennych w modelu ekonometrycznym

Marian Liskowski
Aproksymacja za pomocą operatorów całkowych w pewnych funkcyjnych przestrzeniach modularnych

Małgorzata Łukasik
Metoda ekonometryczna periodyzacji procesu rozwoju gospodarczego

Andrzej Metelski
Identyfikacja składnika źródłowego zależnego od współrzędnych geometrycznych w równaniu przewodnictwa cieplnego

Paweł Najechalski
Zastosowanie metod mechanicznych analizy technicznej do optymalizacji transakcji na rynku walutowym

Marian A. Partyka, Adam Krzyżak
Analiza porównawcza klasyfikatorów drzewiastych i rozkładu tablic decyzyjnych w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych

Katarzyna Piaskowska
Numeryczna stabilność schematu różnicowego w zadaniu modelowania przepływów turbulentnych

Teresa Rajba, Stanisław Rajba
Praktyczne aspekty analizy pomiarów własności czasowych w systemach transmisji synchronicznej

Jerzy Respondek
Metody dyskretyzacji częściowej w analizie wybranych własności układów o parametrach rozłożonych

Antoni Rogucki
Kwadratowa protomatryca korelatów w zarządzaniu pieniądzem adresowanym

Wawrzyniec Szatanik
Rozwiązania dla kwasi-okresowego problemu brzegowego z odchylonym argumentem

Hanna Ścięgosz
Wymiar korelacyjny, współczynniki Lyapunova oraz spektrum mocy dla periodycznie zaburzanych reakcji oscylacyjnych

Janusz Wyrwał
Controllability measures and their relations to some aspects of control theory

Zenon Zbąszyniak
Pewne zagadnienia gładkości w przestrzeniach Orlicza i Musielaka-Orlicza

11 września 2008 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Tyrone E. Duncan
Mutual Information and Estimation
9.45 Bożenna Pasik-Duncan
Adaptive Control of a Linear Stochastic System with a Fractional Brownian Motion
10.30 Wiesław Grygierzec
Własności funkcji wartości dla stochastycznego sterowania optymalnego w przypadku problemu Mayera
11.00 Przerwa
11.30 Jurij Głazunow
Zasada wariacyjna dynamiki systemów
12.10 Tadeusz Kowalski, Wawrzyniec Sadkowski
Zastosowanie półgrup C-regularyzacyjnych do sterowania
12.35 Marta Kostrzewska, Lesław Socha
Wyznaczanie Pareto optymalnych rozwiązań w losowych sieciach przepływów
Sesja popołudniowa
15.00 Maksymilian Dryja
Nieciągła metoda Galerkina dyskretyzacji równań eliptycznych. Algorytmy równoległe
15.30 Leszek Marcinkowski
Metoda Neumanna-Neumanna dla dyskretyzacji na siatkach niezgodnych równań eliptycznych czwartego rzędu
15.50 Andrzej Wakulicz
Odwrotny problem rozpraszania dla aproksymacji różnicowej równania Helmholtza
16.30 Przerwa
16.40 Stefan Paszkowski
Metoda ,,niewymierna'' przyspieszania zbieżności pewnych szeregów potęgowych
17.10 Andrzej Marciniak
Przedziałowa metoda różnicowa rozwiązywania równania Poissona
17.35 Bogusław Bożek, Wiesław Solak, Zbigniew Szydełko
O pewnej kwadraturze typu Gregory'ego i jej zastosowaniach
 

12 września 2008 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Roman Różański, Grzegorz Chłapiński
Bootstrapowe predykcyjne przedziały ufności w modelach szeregów czasowych
9.25 Andrzej Szymański
Estymacja funkcji przeżycia dla danych prawostronnie cenzurowanych metodami teorii zmiennych losowych rozmytych
9.50 Alicja Janic, Teresa Ledwina
Adaptacyjne wersje gładkich testów dla rodziny z parametrami przesunięcia i skali
10.15 Tadeusz Inglot
O kwantylach rozkładu chi-kwadrat
10.35 Wiesława Dąbała
Estymacja liczby członków rodzin pracowniczych na podstawie próby ze złożonym schematem losowania i niepełną realizacją
11.00 Przerwa
11.30 Piotr Szymański
Estymacja parametrów wielowymiarowych rozkładów α-stabilnych sferycznie niezmienniczych
12.10 Magdalena Malina, Małgorzata Bogdan
Zastosowanie logicznej regresji do lokalizacji genów wpływających na cechy ilościowe
Sesja popołudniowa
15.00 Wojciech Niemiro
Oszacowania dokładności regeneracyjnych estymatorów MCMC
15.30 Zbigniew Ciesielski, Ryszard Zieliński
Wygładzanie dystrybuanty empirycznej
16.00 Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski
Modelowanie procesu ratingów kredytowych
16.30 Marek Kociński
Minimalizacja ryzyka dla opcji amerykańskiej na rynku z czasem dyskretnym
17.00 Aleksander Wojna
Metody asymptotyczne w analizie markowskich modeli ubezpieczeniowych
Sesja specjalna
19.00 ,,Kto wie, jak to rozwiązać?''
20.30 Kamil Kulesza, Maciej Stańczyk
Industrial Mathematics, czyli kilka słów o matematyce użytkowej
 

13 września 2008 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Ewelina Seroka, Lesław Socha
Stabilność średniokwadratowa liniowych układów hybrydowych
9.40 Piotr Bora, Tomasz Kijko
Wspomaganie obliczeń dla systemów klucza publicznego opartych o teorię krzywych hipereliptycznych
10.20 Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka
Operator termosprężystości materiałów nieprostych, jego własności i zastosowania
11.00 Przerwa
11.30 Krzysztof Mańk
Testy losowości wykorzystujące statystykę chi-kwadrat
Sesja popołudniowa
15.00 Jerzy Gawinecki, Michał Misztal
Nowe trendy i kierunki badań w kryptografii i kryptoanalizie na świecie i w Polsce
15.50 Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz
Optymalizacja okresu próbkowania w komputerowym systemie sterowania
 

15 września 2008 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Jerzy Adamus
Jak ocenić zmianę czynności lewej komory po przebytym zawale serca z uwzględnieniem remodelingu
9.30 Ryszard Rudnicki
O podstawowym równaniu dynamiki populacyjnej
10.00 Bogdan Jasiński
Wykorzystanie modelu regresji ,,jednakowych nachyleń" do oceny rzeczywistych zmian poziomu umieralności spowodowanej ChNS w Polsce w okresie 1991-2006
10.30 Leon Bobrowski
Selekcja podprzestrzeni cech na bazie liniowej separowalności zbiorów danych
11.00 Przerwa
11.30 Marta Zalewska, Zofia Sikorska-Piwowska, Antoni Leon Dawidowicz
Wielowymiarowe modelowanie tendencji ewolucyjnych naczelnych
12.00 Małgorzata Żak-Szatkowska
Kryterium wyboru modelu dla regresji logistycznej
12.30 Urszula Skwara
Stochastyczne równanie symbiozy
Sesja popołudniowa
15.00 Anna Jaśkiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej S. Nowak
Uogólnione dyskontowanie w procesach decyzyjnych
15.40 Zdzisław Stempień
O pewnym matematycznym modelu optymalnego wzrostu dla gospodarki wielosektorowej
16.10 Henryk Gurgul
Wpływ ostrzeżeń o możliwości niezrealizowania zysku na stopy zwrotu na GPW w Warszawie
16.50 Marian Brzeziński, Jarosław Łazuka, Michał Misztal, Agnieszka Gawinecka
Analiza jakościowa modelu logistycznego przedsiębiorstwa
 

16 września 2008 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Jerzy Kapelewski
O pewnym modelu koherentnego rozpraszania z selekcją polaryzacji fal elektromagnetycznych na płaskich periodycznych strukturach metalicznych
9.30 Jerzy Kapelewski, Bogdan Lila
O specyficznych cechach rozpraszania spolaryzowanych fal elektromagnetycznych na pokryciu roślinnym
10.00 Zakończenie konferencji
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek