JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Doktoranci zagraniczni

Zapraszamy doktorantów zagranicznych

Jednym z planowanych kierunków rozwoju studiów doktoranckich w IM PAN w najbliższych latach jest reaktywacja studiów doktoranckich w wersji dla doktorantów zagranicznych. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak budowa wspólnej europejskiej przestrzeni edukacyjnej, uzyskanie statusu KNOW przez IM PAN i co za tym idzie nowych Ÿźródeł finansowania, jak i dynamiczna międzynarodowa polityka edukacyjna we wielu krajach. W różnych okresach swojej historii studia doktoranckie w IM PAN posiadały wœśród swoich uczestników doktorantów zagranicznych. Wielu z nich powróciło do swoich krajów i odegrało tam ważne matematyczne role.

Rekrutacja

Kandydat zagraniczny nie otrzymujący stypendium z IM PAN może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym bez stawienia się na egzamin ustny obowiązujacy pozostałych kandydatów. W tym przypadku wymagane będą dwa listy rekomendujące. Więcej szczegółów.

Finansowanie

Jedynymi stypendiami oferowanymi przez IM PAN dla zagranicznych doktorantów, umożliwiającymi wynajęcie mieszkania i zainstalowanie się w nowym kraju są prestiżowe stypendia Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych. Z drugiej strony, koszty wynajmowania mieszkań czy koszty życia w Polsce są bardzo niskie w porównaniu z wieloma innymi krajami. Suma około 800 euro miesięcznie jest całkowicie wystarczająca na bardzo komfortowe mieszkanie i życie w Warszawie na poziomie doktoranta. IM PAN nie pobiera żadnych opłat za studia doktoranckie. Wiele krajów oferuje stypendia doktoranckie dla doktorantów zamierzających odbyć studia doktoranckie za granicą. Dostępne też są stypendia europejskie. Zainteresowani powinni wystąpić o stypendia do odpowiednich agencji finansujacych doktorantów w swoich krajach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwośœci czy pytań formalnych, organizacyjnych czy innych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów doktoranckich. Instytut będzie starał się pomagać doktorantom zagranicznym w rozwiązywaniu podstawowych problemów takich jak uzyskanie wizy czy wynajęcie mieszkania. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Staże

W wielu uczelniach na całym śœwiecie istnieje możliwoœść odbycia czꜶci studiów doktoranckich w innej instytucji. Zachęcamy zainteresowanych do odwiedzenia IM PAN. Wszelkie rozwiązania mogą być indywidualnie przedyskutowane. Przypominamy o stypendiach dla doktorantów stażystów w IM PAN w ramach Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych. Także wiele stypendiów doktoranckich z całego œświata posiada część, która może być przeznaczona na wyjazd na staż do IM PAN. Wyjazd taki, w celu odbycia części programu studiów lub w celu odbycia praktyki naukowej może być też dofinansowany przez program Erasmus+ w kwocie wystarczającej na wynajem mieszkania w Warszawie.

Język

Zajęcia są realizowane w języku angielskim lub w przypadku zajęć indywidualnych w innym języku, którym władają wszystkie osoby uczestniczące. Wiele zajęć IMPAN czy UW prowadzonych jest w języku angielskim, a zatem nieposługiwanie się językiem polskim w żaden sposób nie powinno ograniczyć różnorodnośœci oferty. W przypadku pełnych studiów doktoranckich, doktorant zgodnie z polskim prawem zobowiązany jest do przeprowadzenia pewnej ilośœci zajęć dydaktycznych. Zajęcia te odbywać się będą w języku angielskim.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek