JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

Link do spotkania przez Zoom

12 września 2022 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Łukasz Stettner
Konferencje Zastosowań Matematyki na przestrzeni 50 lat
9.30 Paweł Dłotko
Kilka słów o topologii stosowanej
10.15 Marcin Pitera
Między teorią a praktyką: kilka słów o matematyce finansowej w bankowości i zarządzaniu ryzykiem
11.00 Przerwa
11.30 Wojciech Mitkowski
Podstawowy i skuteczny algorytm teorii sterowania
12.15 Ryszard Rudnicki
Asymptotyczne własności modelu cyklu komórkowego
Sesja popołudniowa
15.00 Krzysztof J. Szajowski
Psychologiczne aspekty problemu selekcji
15.45 Jakub Bielawski
Unpredictable dynamics in congestion games: memory loss can prevent chaos
16.15 Grzegorz Łukaszewicz
Analogia między elektrodynamiką a hydrodynamiką
16.55 Anna Denkowska, Piotr Gwiazda
On renormalized solutions to elliptic inclusions with nonstandard growth
17.25 Joanna Napiórkowska, Zbigniew Peradzyński
Równanie FitzHugh-Nagumo w modelowaniu szybkich fal wapniowych
17.55 Maciej Sablik
Charakteryzacja wielomianów na wypukłych podzbiorach przestrzeni liniowych
19.30 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN

13 września 2022 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Dariusz Wrzosek
Quasiliniowe układy równań parabolicznych typu pościg-ucieczka
9.45 Wojciech Zajączkowski
Istnienie globalnych regularnych rozwiązań osiowo-symetrycznych równań Naviera-Stokesa w przypadku małego wiru
10.30 Tomasz Piasecki
Stabilność rozwiązań niejednorodnych równań Naviera-Stokesa
11.00 Przerwa
11.30 Tomasz Cieślak, Bidesh Das
Sterowanie czaso-optymalne zderzeniem dwupeakona
12.15 Piotr Gwiazda, Jakub Skrzeczkowski, Miroslav Bulíček
O fenomenie Lavrientieva dla modeli dwufazowych
Sesja grupy PL-MATHS-IN
15.00 Janusz Szwabiński
EU-MATHS-IN: Możliwości i wyzwania
15.15 Krzysztof Burnecki
Sekurytyzacja ryzyka katastrof naturalnych
15.45 Paweł Dłotko
Topologia przemysłowa
16.15 Łukasz Płociniczak
Metody numeryczne dla nieliniowych i nielokalnych równań parabolicznych wraz z zastosowaniami
16.45 Janusz Szwabiński
Modelowanie układów złożonych
17.15 Marek Teuerle
Prawdopodobieństwo ruiny dla modelu ubezpieczyciel-reasekurator
17.45 Marcin Woźniak, Martyna Kobielnik
Najnowsze trendy w matematyce stosowanej do sztucznej inteligencji

14 września 2022 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Leszek Plaskota
O jakości metod adaptacyjnych w aproksymacji numerycznej
10.00 Zbigniew Peradzyński
Matematyczne modelowanie silników plazmowych używanych w technice kosmicznej
11.00 Przerwa
11.30 Łukasz Stępień, Paweł Przybyłowicz, Michał Sobieraj
Efektywna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z~całkami względem przeliczalnie wymiarowego procesu Wiene
12.00 Jakub Woźnicki
Istnienie rozwiązań i słabo-mocna jednoznaczność dla niejednorodnych i nieściśliwych płynów nienewtonowskich
12.30 Alicja Dembczak-Kołodziejczyk, Anna Lytova
On applications of random matrices in studies of the vibrational spectrum of glasses
Sesja popołudniowa
15.00 Ewa Roszkowska
Wielokryterialne wspomaganie negocjacji elektronicznych
15.45 Kamil Kulesza
Reżimy ciągły i dyskretny w industrial maths -- spojrzenie z perspektywy lat
16.30 Sesja plakatowa

Artur Bryk
Zgodność i rzędy zbieżności estymatora jądrowego pochodnych gęstości dla danych zależnych

Kamil Urbanowicz, Adam Deptuła, M. Stosiak, M. Karpenko, Anna Deptuła
Water hammer -- an analytically unsolved problem

Adam Deptuła, Piotr Osiński, Marian A. Partyka
Zastosowanie hierarchicznych decyzyjnych drzew logicznych do wyznaczania rangi ważności zmiennych decyzyjnych na przykładzie badań hydraulicznych mikropompy zębatej PZ0

Mieczysław Gruda
Wariacyjne podejście w problemach równowagi ekonomicznej w sektorze żywnościowym

Henryk Gurgul, Milena Suliga
Impact of futures expiration on underlying stocks: intraday analysis for Warsaw Stock Exchange

Robert Kruszewski
Asymetryczna funkcja inwestycji a fluktuacje gospodarki

Agnieszka Micek, Michael Briga, Grażyna Jasienska, Ilona Nenko
Zastosowanie falek Morleta do badania sezonowości urodzeń na przykładzie danych parafialnych z lat 1782-2004

Dorota Mozyrska, M. Wyrwas, J. Baranowski, K. Dukała, W. Bauer
Konsensus w dynamice opinii z użyciem modeli niecałkowitego rzędu

Katarzyna Ossowska, Andrzej Ossowski
Application of iterative geometric algorithms in contemporary architecture

Andrzej Ossowski, Joanna Napiórkowska
Ternary logic control for stability modification of bilinear systems

19.30 Ognisko

15 września 2022 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Katarzyna Pichór, Ryszard Rudnicki
Model dynamiki układu odpornościowego
9.45 Marta Tyran-Kamińska
Stochastyczny model sawanny
10.30 Andrzej Tomski, Agnieszka Kozdęba
Model Goodwina i jego zastosowania
11.00 Przerwa
11.30 Mariusz Niewęgłowski
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkesa
12.15 Agnieszka Rygiel
Wycena instrumentów finansowych za pomocą funkcji użyteczności
  Koncert
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
19.00 Uroczysta kolacja

16 września 2022 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Tadeusz Trzaskalik
Zastosowanie podejścia AHP w wieloetapowej procedurze BIPOLAR
9.30 Zbigniew Świtalski
Warunki zgodności dla przedziałowych relacji preferencji
10.00 Anna Pajor, Łukasz Kwiatkowski, Justyna Wróblewska
Własności prognostyczne bayesowskich modeli VEC-MSF-DBEKK przed i w okresie pandemii Covid-19
10.30 Ilona Ćwięczek, Agnieszka Lipieta
Aggregate risk in a competitive economy with a completed financial market
11.00 Przerwa
11.30 Marta Kornafel
Ekologiczne preferencje gospodarstw domowych w modelu z efektem skali w produkcji energii odnawialnej
12.00 Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski
Identyfikacja wstrząsów strukturalnych w bayesowskich modelach VEC z warunkową heteroskedastycznością typu przełączeń Markowa
12.30 Anna Sulima
Estymacja przełącznikowego procesu Lévy'ego
Sesja popołudniowa
15.00 Łukasz Woźny, Łukasz Balbus, Wojciech Olszewski, Kevin Reffett
Iterative monotone comparative statics
15.40 Wojciech Niemiro, Łukasz Rajkowski
Warunkowa niezależność i d-separacja dla grafów skierowanych z możliwymi cyklami
16.20 Grzegorz Wyłupek
O testowaniu zgodności obserwacji z rozkładem wykładniczym
17.00 Mariusz Bieniek, Luiza Pańczyk
Wybór optymalnej L-statystyki jako estymatora kwantyla
17.30 Marta Zalewska, Wojciech Niemiro
Biostatystyka od podstaw do zaawansowanych metod

17 września 2022 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Łukasz Stettner
Asymptotyczne problemy sterowania z uogólnionym dyskontem
9.40 Damian Jelito
Wrażliwe na ryzyko problemy optymalnego stopowania i niejednoznaczność rozwiązania równania Bellmana
10.10 Arkadiusz Misztela
Redukcja dolnie półciągłych rozwiązań równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
10.45 Zakończenie konferencji

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek