A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Seminars in IMPAN

Mathematical Statistics and other Probabilistic Applications

dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik, dr hab. Marek Męczarski (SGH)

Thursday, 10.15-12.00, room 106

Seminar

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

 

Aktualny plan na jesień i zimę 2015/2016

---------------------------------------------------------------------

26 XI: Krzysztof Jasiński (UMK) "Własności asymptotyczne liczby obserwacji w otoczeniu statystyk porządkowych".

3 XII: Błażej Miasojedow (IMSiM UW) "Geometryczna ergodyczność algorytmu Rao i Teha dla skokowych procesów Markowa".  

10 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie (XLI Konferencja "Statystyka Matematyczna", 6-11 XII 2015).

17 XII: Wiesława Dąbała (CBS IFiS PAN) "Estymacja frakcji odpowiedzi w pytaniach drażliwych z zastosowaniem wybranych metod randomizacji. Ocena możliwości zastosowania w badaniach ankietowych na próbach nieprostych z niepełną realizacją".

24 i 31 XII, 7 I: nie ma seminarium.

14 I: Maciej Kazuła (OPI; Wydz. MiNI PW) "Różne aspekty semantycznego porównywania tekstu".

Seminarium będzie poświęcone problemowi znajdowania podobieństwa semantycznego tekstów. Problem ten może zostać opisany w następujący sposób: mając dane dwie porcje tekstu należy określić w zadanej skali numerycznej (na przykład od 0 do 5), jak są one do siebie podobne semantycznie. Podzielę się swoimi dokonaniami w tej dziedzinie z wykorzystaniem różnych algorytmów i korpusów danych tekstowych wspomagających proces statystycznej analizy zadanych tekstów. Przedstawiona ewaluacja zaprezentowanych metod przeprowadzona zostanie w oparciu o zbiory testowe z konkursów SemEval 2014 i 2015.

21 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej".

28 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

4, 11 i 18 II: nie ma seminarium - przerwa zimowa.

25 II: ...

...

-------------------------------------------------------------------------

Marek Męczarski, Piotr Jaworski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------------------------------

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image